Yijing software screenshots

Written by © Ewald Berkers

These screenshots show how the Yijing software looks.


Virtual coins


Real coins


Hexagram lines


Yijing reading text


Options


Buy the Yijing software